*:•.مشق مهر.•:*
این وبلاگ به آدرسhttp://mashghemehr.blogfa.com انتقال یافته است و در آدرس جدید بروزرسانی می گردد 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

درپیشگاه خداوندعزوجل هیچ عملی محبوب ترازنمازنیست

                                                          حضرت علی (ع)

درمیان همه ی اموردنیاتنهاچیزی که می تواندانسان رامستقیم به کمال لایق خودبرساندنماز می باشد،بدون تردیدهمه ی کودکان بالفطره استعدادپذیرش وانجام تکالیف مذهبی رادارندامِّا آنچه  که مهم است چگونگی روشهای ارائه یاعرضه نمودن اسباب رشدیاآئین الهی است ، کودکان و  نوجوانان دریادگیری وکسب عادات مطلوب بیش ازآن که متاثراززبان منطق و استدلال باشند، وجودشان مملوازعواطف واحساسات بوده ، مستعدپذیرش ازطریق زبان مهرومحبت هستند .


باتوجه به اهمیت وجوداحساس مذهبی درکودکان ونوجوانان دراین جاسعی می گردد به نمونه هایی ازروشهای جذب وایجادعادت نمازخوانی درکودکان ونوجوانان اشاره گردد .پایدارترین ودرعین حال خوشایندترین یادگیریها، یادگیری غیرمستقیم یامشاهده ای است که به صورت آگاهانه وبدون هرگونه جبروفشارروانی صورت می گیرد، اگراولیاء ومربیان بتوانندبسیاری ازرفتارهای مطلوب واحساسات خوشایند را به طور غیرمستقیم ویاضمنی ازطریق بهره گیری ازوجودالگوهای رفتاری درکودکان ونوجوانان به وجود آورندفوق العاده ارزشمندوموثرخواهدبود .بعنوان مثال نحوه ی نمازخواندن اولیاء ومربیان ، چگونگی نگرش آنهانسبت به نمازازجمله عوامل بسیار مهمی است که درایجادوپرورش احساس مذهبی بخصوص تمایل به نماز خواندن درکودکان ونوجوانان دخیل است .

هرقدرالگوهای بزرگسال برای کودکان مطلوب ترومحبوب ترباشدمیزان تاثیرپذیری بیشتروپایدارترمی شود، کودکان رفتارالگوهای مطلوب شان رابسیاردوست می دارند ومایلندکه باآنها همانندسازی کنندورفتاری همسان رفتارالگوهای خودداشته باشند،کودکان ونوجوانان هرقدرپدر ، مادرومعلم خودشان راقلباً دوست داشته باشندبه صورت ارادی وغیرارادی تلاش می کنندکه رفتاری نظیر رفتارآنهاداشته باشند .

دریادگیری نمازشایسته است توانمندی های کودک رامدنظرقرارداد نه ناتوانی هاوضعف های اورا، اگردرموردنماز خواندن برکودکان سخت بگیریم ودرارتباط بانمازآنهاراموردتشویق وتاییدقرارندهیم به تدریج دروجودشان احساس ناخوشایندی نسبت به نمازپیدامی شود.

نمازراباتشویق وتایید همراه کنید، عمل کودک رادراین زمینه بستائیدوآنرامهم بشماریددرفرصت های مناسبی که بدست می آیداورابعنوان کودکی نمازخوان معرفی کنیدووی رابدان خاطرمهم بشمارید کارهای اورابه اسم نمازبستائید حتی دربعضی مواقع تشویق هارابه اتکای نمازقراردهیدوازتنبه هابدان خاطر صرف نظرنمائید ، خلاصه اینکه درمدرسه ودرکلاس نمازخوان هابیشترموردعنایت قرارگیرند .

بدون شک بیان قصه های لطیف وخاطره های زیباو فراموش نشدنی درباره ی نمازو اهمیت آن درزندگی توسط آن دسته ازافرادی که به نظرکودکان ونوجوانان ازشخصیت محبوب ومطلوب برخوردارندبخصوص اولیاء ومربیان تاثیر فوق العاده زیادی می تواندداشته باشد .

ایجادنگرشی مثبت وخوشایندنسبت به اماکن مقدس همچون مساجدو نمازخانه ها، باتزئین این محل ها واجرای برنامه های مختلف ، متنوع وپرنشاط برای کودکان ونوجوانان می تواندیکی ازراه های جذب انهادراین مکان ها باشد .

 

این وبلاگ درآدرس http://mashghemehr.blogfa.com  به روز رسانی می گردد

[ ۱۳٩٠/۸/۱۸ ] [ ٤:٥۱ ‎ق.ظ ] [ جوادی منش ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

مهربانی نقش هر نقاش نیست هر که نقشی را کشید نقاش نیست نقش را نقاش معنا میدهد مهربانی نقش یار است حیف که یار نقاش نیست ****************************** دانی نازنینم ،می توانی ، راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نیست جز این، مهربانی ، مهربانی ، مهربانی ***************************** کاش میشد بر جدایی خشم کرد، شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد، کاش میشد خانه ای از مهر ساخت، مهربانی را در آن سرمشق کرد ****************************** یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم، یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم، مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.
امکانات وب
نماز از آینه تصویر
 زنگ انشا
 تلالوء اندیشه
مشهد شهربهشت


كد لوگوي ماجاوا اسكریپت