*:•.مشق مهر.•:*
این وبلاگ به آدرسhttp://mashghemehr.blogfa.com انتقال یافته است و در آدرس جدید بروزرسانی می گردد 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

ارزشیابی عملکردی ( مرور کوتاه)


تعاریف

تعریف اندازه گیری: در اندازه گیری ویژگیها یا صفات اشیاء و افراد تعیین می گردند و مقدار آن ویژگیها یا صفات به صورت عدد و رقم گزارش می شوند.

اندازه گیری فرآیند یا شیوه ای دقیق و نظامدار است.

 تعریف آزمون: آزمون وسیله ای برای انجام فرآیند اندازه گیری است. برای اندازه گیری ویژگیهای مختلف اشیاء و افراد از وسایل مختلفی استفاده می شود. مثلاً برای اندازه گیری ویژگیهای فیزیکی ، مثل طول و وزن افراد از متر یا ترازو استفاده می شود.

معمول ترین وسیله اندازه گیری یا صفات روانی آزمون است.

 

تعریف آزمون: بنا به تعریف فوق وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگیهای روانی یا ترتیبی یک فرد یا گروهی از افراد از آزمون استفاده می شود به این فعالیت آزمودن گفته می شود.

 

تعریف سنجش: مفهوم گسترده ای نسبت به آزمون و اندازه گیری دارد. در حقیقت سنجش گرد آوری اطلاعات با فنون و روشهای مختلف است و یک تحلیل جامع و چند وجهی از رفتار و عملکرد هاست. سنجش در امور کیفی است ولی آزمون و اندازه گیری بیشتر به کمیت نکته دارند.

 

تعریف ارزشیابی: به طور ساده به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی کردن گفته می شود.

یک فرآیند نظامدار برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود به این منظور تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق پیدا کردن هستند و به چه میزانی؟

 

آزمونهای عملکردی: در آزمونهای عملکردی که به آنها آزمونهای واقعی نیز گفته می شود فرآیند ها و فرآورده های یادگیری دانش آموزان و دانشجویان به طور مستقیم سنجش می شوند.

چون در آزمون های کتبی نمی توان بعضی از بازده های یادگیری را سنجش نمود می توان با آزمونهای عملکردی آنها را سنجید.

 

تعریف آزمون عملکردی: آزمونهای عملکردی با مهارت سر و کار دارند. مهارت در استفاده از فرآیند ها و شیوه های اجرایی و نیز مهارت در تولید فرآورده ها.

 

انواع آزمونهای عملکردی

آزمونهای عملکردی بسیار متنوع اند اما در این جا چهار نوع مهم آنها را می آوریم:

1-  آزمون کتبی عملکردی

2-  آزمون شناسایی

3-  آزمون انجام عملکرد در موقعیتهای شبیه سازی شده

4-  نمونه ی کار

1- آزمون کتبی عملکردی: برای سنجش مهارتها با فعالیتهای واسطه ی مورد استفاده دارد.

آزمون کتبی عملکردی عمدتاً بر کار بست علم و دانش و مهارت در موقعیتهای عملی یا شبیه سازی شده با موقعیتهای عملی تأکید می شود در این گونه آزمونهای عملکردی یا بازده های پایانی مورد سنجش قرار می گیرند یا مراحل میانی عیلکرد برای رسیدن به بازده ...

مثالی برای سؤالهای آزمون عملکردی یک مدار یک پل را طراحی کنید. تهیه نمودار ستونی نوشتن یک داستان کوتاه ساختن نقشه ی یک ( چارت) آزمایش عملی _ نوشتن چگونگی کار با وسایلی که در موقعیتهای واقعی گران قیمت یا خطرناکند و با آزمون کتبی عملکردی می توان مهارت و دقت عمل ایشان را سنجید. مثلاً مهارت تشخیص بیماری در رابطه با بیماران قرضی با بیماران قرضی در دانشجویان پز شکی این نوع اطلاعات را بصورت کتبی از فراگیر دریافت می کنیم.

 

2- آزمون شناسایی: روش برای سنجش فراگیران در تشخیص ویژگیها _ محاسن، معایب و مواد استفاده در امور مختلف.

مثلاً شناسایی ابزار یا دستگاه های مختلف یا توصیف کار آنها _ مواجه کردن فراگیر با یک اتصالی در یک دستگاه برق و از او خواستن برای شناسایی عیب مدار با استفاده از ابزارها و وسایل.

در آموزش صنعتی بسیار کاربرد دارند.

 

3- آزمون عملکرد در موقعیتهای شبیه سازی شده: در این آزمون از فراگیر خواسته می شود تا در کی موقعیت شبیه سازی شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیتهای واقعی ضروری هستند.

مثالی در درس علوم یا حرفه و فن کار در آزمایشگاه یا کارگاه به صورت عملکرد در شغل واقعی شبیه سازی شده است.

مثال دیگر: در بعضی مواقع برای آموزش از این آزمون استفاده می شود مثل آموزش رانندگی  یا آموزش خلبانی که در محلی که مثل اتومبیل یا هواپیما شبیه سازی شده است انجام می گیرد.

دراین روش برای ارزشیابی از تواناییها و مهارتهای یادگیرندگان در انجام کارهای مختلف ( فرایند یادگیری) و تولید بازده ها مطلوب ( فراورده های یادگیر) نیز می توان سود جست.

 

4- آزمون نمونه ی کار  

در این آزمون از فراگیر خواسته می شود تا اعمالی انجام دهد که معرف عملکرد واقعی مورد سنجش هستند . بدین لحاظ ، این

روش نزدیکترین روش سنجش به عملکرد واقعی یاد گیردند در محیط های طبیعی است. البته باید شرایط انجام کار کنترل شده باشد.

حتی روش کنفرانس دادن و روش تدریس در کلاس توسط دانش آموزان و دانشجویان هم نوعی نمونه کار است.

تذکر : تحقیق یک نوع آزمون نمونه کار است.

 

مراحل تهیه آزمون های عملکردی

ساخت وتهیه آزمونهای عملکردی با سایر آزمونهای قبلی که طرح می کرده ایم تفاوت دارد چون این آزمونها وقت بیشتری نیاز دارد و نمره گذاری آنها مشکل است . پس در مراحل تهیه آزمونهای عملکردی به موارد زیر توجه می کنیم.

1- بازده ی مورد نظر عملکرد را مشخص کنید

از هدفهای مشخص شده در جدول دو بعدی که قبلاً توانسته ایم تهیه کنیم آنهایی را انتخاب کنید که به آزمون عملکردی نیاز دارند.

این هدفها را بصورت کاملاً رفتاری بنویسند. ملاک  آنها را نیز باید در نظر داشته باشیم.

مثالبا توجه به دقت عملکرد مثلاً با استفاده از یک دماسنج دما را تا دهم درجه اندازه گیری کند.

مثالبا توجه به رعایت ایمنی مثلاً اتومبیلی را بدون زیر پا گذاشتن هیچ یک از مقررات ایمنی رانندگی ، در دو چهار راه براند.

2-  موقعیت آزمون را وقع بینانه برگزینید.

موقعیت ها و شرایط را که قرار است عملکرد مورد نظر درآن سنجیده شود را بیازمائید و به گونه ای انتخاب کنید که همه ی جوانب امر ، از جمله ملاحظات اقتصادی ، زمانی ، انسانی ، عملی و ... را منظور کرده باشند.

مثال در آزمون مهارت های کمکهای اولیه استفاده از دستگاه های گران قیمت و کمیاب برای آزمون مهارت آزمون شوندگان ممکن است بسیار خطرناک یا مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد است.

 

3- از راهنماییها و دستور العملهایی که روشن موقعیت آزمون را مشخص می کنند استفاده نمایند.

منظور از این پیشنهاد آن است که دستورالعملهایی که باید برای آزمون فراهم شوند که در آنها عملکرد مورد نظر و شرایطی که در آن قرار است عمکرد نشان داده شود مشخص گردند.

به مثال های زیر توجه کنید.

الف: مقصود از آزمون

ب: مواد و تجهیزات

پ: جریان آزمون: 1- شرایط تجهیزات

                2- عملکرد مورد انتظار

                3- محدوده ی زمانی

ت: روش های نمره گذاری ( بارم بندی)

دستور العملها باید کتبی باشند و از همه ی افراد بصورت یکسان تکلیف بخواهد.

پس باید روش استفاده از راهنمای آزمون مشخص شود و برای همه ی آزمونها بصورت یکنواخت به کار رود.

 

4- ارزشها و فنون گوناگون مشاهده در نمره گذاری و ارزشیابی استفاده کنید.

چون ارزشیابی عملکردی ارزیابی عملکرد_ فرآیند و فرآورده یا ترکیبی از آنها انجام می شود.

روشهای مشاهده در ارزیابی عملکرد عبارتند از : فهرست وارسی ، مقایاس درجه بندی ، سیاهه ی رفتار یا مشاهده مستقیم است پوشه کار هم از نمونه های مشاهده و نمره گذاری در آزمونهای عملکردی است

این وبلاگ درآدرس http://mashghemehr.blogfa.com  به روز رسانی می گردد

[ ۱۳٩٠/٩/٢٩ ] [ ٦:٠٠ ‎ب.ظ ] [ جوادی منش ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

مهربانی نقش هر نقاش نیست هر که نقشی را کشید نقاش نیست نقش را نقاش معنا میدهد مهربانی نقش یار است حیف که یار نقاش نیست ****************************** دانی نازنینم ،می توانی ، راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نیست جز این، مهربانی ، مهربانی ، مهربانی ***************************** کاش میشد بر جدایی خشم کرد، شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد، کاش میشد خانه ای از مهر ساخت، مهربانی را در آن سرمشق کرد ****************************** یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم، یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم، مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.
امکانات وب
نماز از آینه تصویر
 زنگ انشا
 تلالوء اندیشه
مشهد شهربهشت


كد لوگوي ماجاوا اسكریپت