بسم الله الرحمن الرحیم
قران دارای 114 سوره است
قران دارای 6236 ایه استت
قران 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد
قران دارای ................