دلایل لجاجت ، کج خلقی و بد اخلاقی کودکان و پیشنهاداتی برای برخورد با آن

 

اما اگر الزام والدین شدید و ابراز محبتآنها به صورت صحیحی نباشد ، طفل ممکن است که رفتارهای ناهنجار این دوره راتشدید کند و امکان دارد که این ناهنجاری ها در او تثبیت شوند. طفل خردسالیکه از او انتظارات زیادی دارند و یا نسبت به وی محبت کمی ابرازشده به دوشکل واکنش نشان می دهد : اولاً ممکن است نهایت کوشش خود را با تواناییمحدودی که دارد، برای انجام تقاضاهای والدین به کار برد و به یک کودک درخود فرو رفته مبدل شود . ثانیاً امکان دارد کودک سرکشی بار آید. سرکش بودنطفل ممکن است به شکل غیر فعال و یا به صورت پرخاشگری باشد.


هرگاه از طفلی که به شکل غیر فعالسرکش باشد بخواهند تا کاری را انجام دهد، با خوشرویی قبول می کند ولی  بهحدی در انجام آن کار تعلل می ورزد که هرگز آن کار انجام نمی شود. در صورتیکه بیشتر اطفال سرکش مهاجم آشکارا از دستورات سرپیچی می کنند. ولی در هردو حال، والدین نمی توانند به انتظارات خود در مورد کودکشان جامه ی عملبپوشانند. کودک سرکش مهاجم در مورد هر چیز که از وی خواسته شود، مخالفتشدید نشان می دهد و به نظر می رسد که مجازات برای چنین کودکی مؤثر نخواهدبود. او در قبال کوششهایی که برای اصلاحش به کار می رود، مقاومت نشان میدهد و ظاهراً در برابر خشم والدین بی اعتناست. منفی کاری او به صورتفعالیت های خرابکارانه خود نمایی می کند. به نحوی که اعمال مزبور به مراتبشدیدتر از اعمال کودکانه همسن وسالان وی است . رابطه اش با سایر کودکاندشوار است و اغلب منجر به زد و خورد و کشمکش می شود. چنین کودکی بیش ازاندازه ، خودبین و قدرت طلب است . کودک غیرفعال سرکش ظاهراً مطیع بوده ودر رابطه اش با دیگران اشکالات کمتری به بار می آورد ولی بالاخره به هماننتیجه عدم سازش می رسد ؛ بدین معنی که در حرف تسلیم شده اما درعمل آنچه راکه از او خواسته اند انجام نمی دهد. پیوسته موجب ناراحتی والدین می شود ؛اما به آن اندازه که طفل سرکش مهاجم مورد تنبیه و مجازات قرار می گیرد، اومجازات نمی شود.

 

لجاجت و کج خلقی

لجبازی کودک ممکن است واکنشی باشد کهکودک در قبال کوچکترین سرخوردگی از خود نشان می دهد. ممکن است مانع کاریکه کودک میل دارد انجام دهد، شوند، در این حال کودک تحریک وعصبانی می شودو چیزهایی از این قبیل می گوید: "هیچ کس مرا دوست ندارد . هیچ وقت کسیچیزی به من نمی دهد. اما همه از من انتظاراتی دارند که انجامش از عهده امخارج است". ممکن است کودک دراین حال خود را به زمین بکوبد ، سرش را بهزمین بزند، لگد بزند و توجهی به محیط اطراف نداشته باشد. در عصبانیت هایمعمولی ، این حالت فقط یکی دو دقیقه طول می کشد و با خسته شدن طفل برطرفمی شود و بعد از آن به مدت چند دقیقه به آهستگی هق هق می کند و حتی اغلبممکن است از حرکتی که کرده و عدم کنترلی که نشان داده است ، پشیمان شود . ولی در حین عصبانیت نمی توان با استدلال طفل را آرام کرد ؛ زیرا در اینلحظات تماس کودک با محیط تا حدود زیادی قطع شده است. برای فهم لجاجت وبدخلقی کودکان و درمان آن بایستی تمایل کودک و انتظارات والدین را به خوبیشناخت و در جهت هماهنگ کردن آن اقدام کرد. حالت بد خلقی وعصبانیت کودک رامی توان به منزله دریچه اطمینانی دانست برای برطرف کردن هیجانات شدیدی کهطفل نمی تواند آنها را کنترل کند.

.......

 

 

 

روش برخورد با کودکان بد رفتار

کودکان از بدو تولد بی تربیت، گستاخ، زورگو یا خودخواه نیستند. اینخصوصیات رفتاری، اکتسابی اند زیرا کودکان با بروز این حرکات به آنچه که میخواهند میرسند، مگر اینکه به موقع مداخله کرده و به کودک نشان دهید که اینرفتارهای عجیب و غریب، فایده ای ندارد و تنها باعث بدتر شدن شرایط می شودو سعی کنید او را به رفتار قابل قبول تری تشویق نمایید. مطالب زیرراهکارهایی را به صورت مرحله به مرحله برای رویارویی با 10 مشکل عمدهکودکان ارائه می دهد.

 

مشکـــل اول: مسائل مادی

با گفتن کلمه نمی خرم، هرگز احساس گناه نکنید. مشاجره های بین والدین وفرزندان معمولاً خوشایند نیست ممکن است بارها پیش آمده باشد که فرزندتاناز تصمیم گیری شما خوشش نیامده است.

 

رعایت حق تقدم و اولویت را به او یاد دهید

در تعطیلات و جشن تولدها، از کودکتان بخواهید لیستی از آنچه را که دوستدارد تهیه کرده و آن چیزهایی را که بیشتر دوست دارد در اولویت قرار دهد. خردسالان را تشویق کنید آن چیزی را که دوست دارند با نقاشی برایتان بکشند. موقع پخش پیامهای بازرگانی، تلویزیون را خاموش کنید. تحقیقات نشان دادهاست که هر چه کودکان کمتر پیام های بازرگانی تلویزیون را ببینند کمتر برایخرید چیزهای جدید بهانه گیری می کنند. به همین دلیل تلویزیون را در زمانپخش آگهی ها خاموش کرده و یا برای آنها توضیح دهید همه چیزهایی را در اینآگهی ها تبلیغ می شود واقعیت نداشته و صرفاً شگردی برای فروش بیشترمحصولات شرکت های تجاری است.

 

به کــــودک خود یاد بدهید آنچه دارد به دیگـران نیــــز ببخشد.

می توانید از او بخواهید که بخشی از هزینه هایی را که برای خرید لوازممورد نیاز او کنار گذشته اید با کمال رضایت به یک مؤسسه خیریه ببخشد.

 

مشکـــل دوم: حاضر جوابی

هرگاه فرزندتان رفتار بی ادبانه ای از خود نشان داد بلافاصله او را ازاین کار منع کنید. به طور مثال می توانید بگویید: وقتی با تو صحبت می کنم،مدام به این طرف و آن طرف نگاه می کنی .این کار بی ادبانه است و باید ازاین کار دست برداری.

 

به او اعتنا نکنید

آه نکشید، شانه هایتان را بالا نیندازید یا خشمگین نگاه نکنید، صحبت خود را قطع کنید تا زمانی که او از حاضر جوابی دست بردارد.

 

او را به رفتارهای مودبانه تشویق کنید

هر زمان متوجه شدید که فرزندتان رفتار مودبانه ای از خود نشان داد اینموضوع را به او یادآوری کنید. به طور مثال به او بگویید: از این کهمؤدبانه به حرف های من گوش دادی متشکرم. این کا ر تو واقعاً قابل تقدیراست.

 

مشکل ســــوم: ناسزا گفتن

به زبان آوردن کلمات غیرمجاز را ممنوع کنید. این قانون را برای او شرحدهید: «وقتی از چیزی مطمئن نیستی آن را به زبان نیاور». هر زمان کهفرزندتان ناسزایی را به زبان آورد، بلافاصله آن را به لیست کلمات غیرمجازاضافه کنید. توضیح دهید که چرا ناسزاگویی کاری زشت و غیرقابل قبول است وبسیاری از مردم به زبان آوردن این کلمات را نادرست می دانند. اگر یک باراین کلمه را به زبان آورد، ممکن است تکرار آن ، به صورت عادت در آید و اینکلمات زشت را در برابر پدربزرگ و مادربزرگ، معلمان یا والدین دوستان شانهم تکرار کنند.

 

کلمه مورد قبول را جایگزین آن کنید

کلمات خنده داری که اصلا ناخوشایند نیستند را انتخاب کنید تا به جایکلمات نامناسب استفاده شود و یا این که فرزندتان خودش از کلماتی استفادهکند که بار منفی ندارد. مثل : بی ادب

 

احساساتی نشوید

وقتی که فرزند خردسال تان برای اولین بار کلمه نادرستی را تلفظ کرد بهاو بگویید: «در خانواده ما از این کلمات استفاده نمی شود» و به کودکانبزرگتر گوشزد نمایید که شما به خوبی با قوانین این خانه آشنایی دارید،دیگر نمی خواهم این کلمه را بشنوم.

 

مشکـــل چهـــارم:دروغگویی

از او بخواهید که در گفته هایش صادق باشد، به فرزندتان بگویید: «همهافراد خانواده ما مایلند همیشه نسبت به دیگران صادق باشند.» وقتی در صحبتهایش صداقت را حفظ می کند از او به دلیل کاری که انجام داده قدردانی کنید. برای او شرح دهید که چرا دروغ گویی کار بدی است.توضیح دهید که وقتی حقیقترا نمی گوید دیگران را به دردسر انداخته، احساسات آنها را جریحه دار کردهو هیچ کس به او اعتماد نمی کند و اینکار به شکل عادتی در می آید که ترککردنش بسیار مشکل است. به کودکان یاد دهید که راستگویی سبب اطمینان میشود. اگر متوجه شدید که کودکتان دروغ می گوید از او این سؤالات را بپرسیدتا وجدان او را بیدار کنید: آیا کاری که انجام داده ای درست بود؟ چرا فکرمی کنی که با گفتن اصل ماجرا مرا نگران می کنی؟ آیا می دانی اگر همه اعضاییک خانواده همیشه به یکدیگر دروغ بگویند، چه اتفاقی می افتد؟

 

مشکل پنجـــم:سرپیچی و نافرمانی

توضیح دهید که از او چه انتظاراتی دارید. به او بگویید: «خوب به حرفهایم توجه کن. وقتی دارم با تو جدی صحبت می کنم و تأکید می کنم که در گفتههایم جدی هستم، پس بدان واقعاً جدی هستم. «همچنین ممکن است بگویید: «اگرواقعاً دلیل خوبی برای انجام ندادن کاری داری می توانی با لحن مؤدبانه ایآن را به من بگویی.» سعی کنید برای هر کاری زمان مشخصی تعیین نمایید. هرگاه او با شما بحث می کند، خواسته خود را کلمه به کلمه برای او تکرارکنید. به طور مثال بگوید: شام ساعت 7 حاضر است، تو باید دقیقاً در همانساعت سرشام حاضر شوی.

 

به او حق انتخاب دهید تا کمی آزادی عمل داشته باشد

از او بپرسید: «هنوز بعضی از کارهای مربوط به خودت را انجام نداده ایآیا مایلی آنها را الان انجام دهی یا بعد از شام؟» گاهی اوقات با او کناربیایید. مثلا بگویید: الان وقت انجام تکالیفت است ولی تو در حال حاضر داریبسکتبال بازی می کنی. آیا بهتر نیست بازی بسکتبال را تا نیم ساعت دیگرتمام کنی و پس از آن به تکالیفت برسی؟

 با او اتمام حجت کنید

به او توضیح دهید که اگر آنچه را که شما از او می خواهید انجام ندهد، باید منتظر عکس العمل شما و نتیجه عمل خود باشد.منبع : تبیان

 

این وبلاگ درآدرس http://mashghemehr.blogfa.com  به روز رسانی می گردد


/ 10 نظر / 18 بازدید
شادی

سلام همکار محترم. بسیار مطلب خوب و به جایی مطرح کردین. هم چنین راهکارها هم عالی بودند به خصوص مورد اخر: اتمام حجت کردن که متاسفانه یعضی از والدین در برخورد با کودک اقتدار لازم را ندارند و خیلی زود در مورد خواسته های غیر منطقی کودک تسلیم می شوند. موفق و پیروز باشین.[گل]

مسافر تنها

خدایا داد از این دل داد از این دل نگشتم یک زمان من شاد از این دل چو فردا داد خواهان داد خواهند بر آرم من دو صد فریاد از این دل [گل]

دنیـــــا

سلام خوبی؟ممنون از حضورت بازم بیا خوشحال میشمـــــــــــا[گل]

کلاس پنجم قریشی

محبت را نوشتم گفت زهرا لطافت را نوشتم گفت زهرا صداقت را بجستم گشت زهرا متانت راه و رسمش بود زهرا دلش دریای لطف بی کران بود همو ام ابیها بود زهرا ثمین گوهر درون آن صدف بود نماد مهرمادر بود زهرا بدون او علی یاور نمی داشت سهیم قدروالا بود زهرا همو بنت عزیز مصطفی بود گل باغ بهشتی بود زهرا دیش از گوهر مهرو وفا بود صبور وباحیا می بود زهرا به قلب شب به دست خاک دادش که نا محرم نبیند روی زهرا ... [گل] سلام متشکرم از حضورتان ایام فاطمیه را تسلیت می گویم.

yeni2

من با تجربه ای که دارم می تونم بگم: با داشتن معلومات و آگاهی لازم در مورد مراحل رشد کودک و واکنش های کودک در هر مرحله از رشد،بیشترین کارآمدی این دانسته ها با صبر و شکیبایی میسره.پدرومادرا باید حتما به سلاح صبر مجهز بشن،علی الخصوص در این زمانه که کوه معلومات فوران می کنه و بچه از همون کودکی در موردخیلی چیزا اطلاعات کسب می کنه.

زنگ تفریح

سلام.ممنون از حضورتون.وبلاگ شما هم جالب هست. شما رو با افتخار لینک کردم.[گل]

معلم

سلام از لطف شما ممنونم مطالب وبلاگ شما هم عالیه با تبادل لینک موافقم.

شادی

سلام شما با افتخار لینک شدید بازهم ممنون از مطالب مفیدتون

میم مثل معلم

سلام دوست و همگار عزیز ممنونم از حضورت با افتخار لینک شدین

سوگند

مطلب خیلی جالبی بود [عینک]